KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, by stosowane środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane,  w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług administratora, przyjęto dokument o danych osobowych Użytkowników. Dokument opisuje jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

Polityka Prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w TRO sp. z o.o. działającą pod marką „INSTYTUT OKA” ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać m.in. jak administrator dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące użytkownikom prawa.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Chrystiana Szucha 8, 00-582 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000854943, NIP 7010993986, prowadząca zakład leczniczy „INSTYTUT OKA” Nr księgi 000000233070 przy al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa pod marką „Instytut Oka”

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych TRO sp. z o.o. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
 • przez e-mail: iod@instytutoka.pl

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych oraz podstawa prawna przetwarzania?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą). Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Jeśli wyraziłeś zgodę na komunikację marketingową, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Przez jaki okres przechowywane będą moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Tobie lub osobie przez Ciebie upoważnionej.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń, jeśli takie wystąpią będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli wyraziłaś/łeś zgodę na komunikację w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

 

Komu udostępniane będą moje dane?

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

 

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub/i organizacji międzynarodowej jedynie  na podstawie stosownej umowy pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Czy przysługują mi prawa związane z przetwarzaniem moich danych?

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe.
 • Prawo do sprostowaniaTwoich danych osobowych – żądania od administratora sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz/lub uzupełnienia tych danych
 • Prawo do usunięciaTwoich danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem że prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informujemy, że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych.